prof. dr hab. Wojciech Załuska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Polski lekarz, internista i nefrolog, profesor nauk medycznych. W latach 2005-2012 prodziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Akademii Medycznej w Lublinie, a w przez dwie kadencje (2012-2020) dziekan Wydziału Lerskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rektor UMLub od 2020 r.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1992 r., stopień doktora habilitowanego – w 2001 r., a tytuł profesora w 2005 r. Specjalista I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie nefrologii, zdrowia publicznego, hipertensjologii oraz transplantologii klinicznej.

Pracę zawodową rozpoczął w 1986 r. w Katedrze i Zakładzie Farmakologii jako asystent stażysta. Rok później podjął pracę w Katedrze i Klinice Nefrologii AM w Lublinie, gdzie pracuje do chwili obecnej. W latach 1999-2003 był kierownikiem Ośrodka Dializoterapii SP ZOZ w Lubartowie, w latach 2003-2018 ordynatorem Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Był także kierownikiem medycznym Stacji Gambro Health Care potem Diaverum Polska w Lubartowie oraz Lublinie. Od 2019 r. kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Stypendysta w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Niemczech i USA, gdzie pracował również jako profesor wizytujący oraz wykładowca. Wielokrotny kierownik i wykonawca grantów oraz projektów naukowych Komitetu Badań Naukowych i Narodowego Centrum Nauki, a także koordynator programów naukowych realizowanych we współpracy z Fresenius Medical Care, Bod Homburg, Niemcy.

Rezultaty prowadzonych badań prezentował na kongresach i konferencjach naukowych w kraju i na świecie, m.in. na kongresie Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji, Amerykańskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Renal Research Institute, Amerykańskiego Towarzystwa Sztucznych Narządów, Niemieckiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Konsultant województwa lubelskiego w dziedzinie hipertensjologii w latach 2004-2009. Od 2009 r. konsultant województwa lubelskiego w dziedzinie nefrologii.

Członkiem American Society of Nephrology, European Dialysis and Transplantation Association, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Członek kolegiów redakcyjnych takich czasopism, jak Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze oraz Poradnik Lekarza Domowego; recenzent prac w renomowanych czasopismach: Nephrology Dialysis and Transplantatiom, Clinical Nephrology, Biomaterials Journal, Haematologica Journal, American Society of Internal Artificial Organs Journal oraz International Journal of Cardiology.

Zasiada w radzie nadzorczej Gulf Medical University, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest przewodniczącym i członkiem Międzynarodowej Komisji Wydziałowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ds. Akredytacji. Realizacji akredytacji. Pełni rolę eksperta w zakresie edukacji medycznej, jest członkiem zespołu wydziałowego w dziedzinie wprowadzania do programu zajęć podstaw symulacji medycznej, a także członkiem Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nagrodami Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz nagrodą zespołową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal Prezydenta Miasta Lublin. W 2016 r. został Ambasadorem Województwa Lubelskiego.

Promotor 9 ukończonych przewodów doktorskich oraz wielu prac magisterskich; recenzent licznych przewodów habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, a także opiekun specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz nefrologii.

Autor i współautor 170 pełnych publikacji naukowych, w tym ponad 50 w wiodących czasopismach nefrologicznych. Sumaryczny Impact Factor opublikowanych prac wynosi 128.055, KBN-2234.